Hakkımızda

Değerli Meslektaşlarım,

Bilgiye çok kolay ulaştığımız çağımızda hala alanımız ile ilgili anadilimizde kaynak eksiğimiz bulunmaktadır. Türkçe kaynakların varlığının, çeşitliliğinin, kolay ulaşılabilir olmasının hem eğitimimize, hem de alt yapımıza çok değerli kat­kıları olacağı kesindir. Fizyoterapi camiası olarak çok üretken ve becerili insanlar olmamıza karşın anadilde bilgi kaynaklarını geliştirmekte yavaş kaldığımız anlaşılmaktadır.

Ülkemizde sayısı 5000 üzerinde ve çoğu Ha­cettepe Üniversitesi mezunu olan Fizyoterapist­ler, farklı üniversitelerde akademik ya da değişik alanlarda klinik çalışmalar yapmaktadır. Bu ne­den ile mesleki alanda gelişen ve yenilenen tekno­loji ve bilgiyi paylaşmanın önemi açıktır. Mesleki çalışmalarda ve öğrenci eğitiminde rehberlerin, görsel içerikli yayınların, internet sitelerinin, ya­zılı basının, anadilinde hazırlanmış makale ve ki­tapların kullanılmasının sayısız yararı olacağı ke­sindir. Ancak bu konuda literatür incelendiğinde referans alınabilecek kaynak sayısı sınırlıdır.

Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı he­defleyen, bir reform süreci olarak bilinen Bologna süreci çalışmalarında da vurgulanan; eğitim, öğ­retim, araştırma ve diğer hizmetlerde sistematik ve stratejik yaklaşımların, yaşanan hızlı, ekono­mik ve sosyal değişimler, öğrenciler ve öğretim elemanlarının daha nitelikli eğitim-öğretim bek­lentisinin artması nedeniyle zorunlu olarak geliş­tirilmesi gerekliliğidir. Bu kapsamda kaliteli, hızlı, güncel bilgiye ulaşabilirlik ön plana çıkmaktadır.

Bu noktadan hareket ile zaten üretilmekte ve hazırlanmakta olan bilginin ulaşılabilir, ya­zılı kaynaklara dönüştürülmesinde elektronik ortamdan yararlanılması düşünülmüştür. Bu amaçla geliştirilen projemiz; Hacettepe Üniver­sitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde geleneksel olarak sürdürülen, güncel bilgilerin takibi ile hazırla­nan ve sunulan seminerlerini e-kitap şekline dönüştürülmesi, lisans ve lisansüstü öğrencile­rine kaynak sağlanması, eğitim gören araştırma görevlilerine akademik beceri kazandırılması, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde başvuru ve bilgi kaynağı oluşturulması ve üniversitemizin fizyoterapi alanında bir yenilik ile öncülük etme­sinin sağlaması amacıyla planlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öğretim üyeleri, öğretim görev­lileri ve araştırma görevlileri tarafından, her yıl güncel konuların takip edildiği, detaylı literatür araştırmaları ile desteklenerek hazırlanan, görsel­ler ile zenginleştirilip sunulan seminerler e-kitap şekline dönüştürülecektir. e-kitap, her yıl hem güz, hem de bahar döneminde olmak üzere 2 kez yapılan seminer programlarında sunulan, semi­ner, konferans, yayınlanmış tez makalelerinin vs, sunumlarının word dosyasına dönüştürülerek, proje araştırmacıları tarafından düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi ile güncellenecektir. e-kitap Hacettepe Üniversitesi’nin hizmet sağlayıcısında ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü web sayfasında yayınla­nacak, Üniversitemiz öğrencilerinin, öğretim üye ve elemanlarının, klinik çalışan fizyoterapistlerin ve alanla ilgili sağlık personelinin erişimine ola­nak tanıyacaktır.

Projenin Hacettepe Üniversitesi’nin, ülkemiz­de fizyoterapi alanında ilk olacak bu çalışmaya öncülük etmesi ile, diğer üniversitelerin fizyote­rapi öğrencilerine, akademik personeline, alanda klinik uygulama yapan meslektaşlarımıza ula­şım olanağını da sunacaktır. Bu sayede güncel, nitelikli, öğretici bilgiler içeren konular geniş bir kitlede paylaşılmış olacak, mesleki ve akademik gelişime ve eğitim kalitesine olumlu katkı sağ­layacaktır. e-kitap ile ilgili bilgilerin güncelliği, kullanılabilirliği, ulaşılabilirliği, niteliği gibi ko­nuların ve e-kitaptan memnuniyetin sorgulandığı bir anket ile e-kitap yazarlarının ve okurlarının görüşleri alınacak, sonuçlar uygun istatiksel yön­temler ile irdelenerek proje kapsamında tartışıla­cak ve tüm meslektaşlarımız ve öğrencilerimizle paylaşılacaktır.

Bu kapsamda hazırladığımız proje ile Hacet­tepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi’ne başvurulmuştur. Projemiz 013 D01 401 001 numa­rası ile 14.1.2013 tarihinde kabul edilerek destek­lenmiştir.

İlk sayısını sizlere sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Bu projede paydaş­larımız Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri ve Bilgi İşlem dairesidir. Çalışmamızı memnuniyet ile destekleyen bu birimlere teşekkür ederiz.

E-kitabımızın dinamik bir danışma kurulu olacaktır. Kitabımız güz ve bahar olmak üzere iki bölümden oluşturulacak ve her bölüme da­nışmanlık yapan öğretim üyeleri aynı zamanda danışma kurulunda görev alacaklardır. Bu konu­da çok duyarlı davranarak ilk dönemi başarı ile tamamlamamızı sağlayan değerli öğretim üyele­rimize, yazarlarımıza konunun gelişimine destek sağlayan bölüm başkanlığımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Her geçen gün geliştirmeyi düşündüğümüz elektronik kitabımızda tüm meslektaşlarımızın katkı ve önerileri bekliyoruz. Bir hayalimizi ger­çekleştirmemiz için projemizi destekleyerek bize fırsat yaratan Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi’ne teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Editörler

Prof. Dr. A. Ayşe Karaduman

Doç.Dr. Özlem Ülger

Dr. Fzt. Muhammed Kılınç

Dr. Fzt. Naciye Vardar Yağlı

Uzm. Fzt. Selen Serel